Algemene verkoopsvoorwaarden


1.           De klant moet zijn factuur nakijken en eventuele klachten indienen binnen 8 dagen na datum van levering. Iedere klacht die niet aan deze voorwaarden voldoet is buiten termijn en de gedane ­levering wordt beschouwd als zijnde aangenomen door de klant.

2.           De facturatie geschiedt op de dag van de levering. Zonder andere overeenkomsten zijn de facturen kontant betaalbaar. Bij niet beta­ling binnen 30 dagen is van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd vanaf de dagteke­ning van de
factuur. In dat geval zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10%, met een
minimum van 50 euro ten titel van conventionele schadebeding. De gerechtskosten en
eventuele andere kosten zijn tevens ten laste van de klant.

3.           De op het contract vermelde leveringstermijnen zijn slechts streeftijden en kunnen nooit bindend beschouwd worden. Zoals de in voege zijnde voorwaarden in het drukkersbedrijf zal een afwijking van 10% min of meer op de gedane bestelling mogen geleverd worden.

4.           Alle verzendingskosten geschieden op kosten en risico van de klant. Bij orders beneden de 100 euro (excl. BTW) wordt 10 euro behandelingskosten in rekening gebracht.

5.           Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend forfaitair begroot op 5 EUR per dag excl. BTW. Ondertussen draagt de  koper het risico.

6.           Ontwerpen, tekeningen, teksten, foto’s, dia’s, films of cliché’s, die door ons werden vervaardigd, blijven­ eigendom van A.R.D.J. en mogen niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toelating en mits betaling van een door ons bepaalde vergoeding. 

7.           Indien de bestelling wordt geannuleerd door de klant, nadat er een schriftelijke goedkeuring met de offerte werd gegeven, komt het voorschot toe aan A.R.D.J. als schadevergoeding.

8.           Voor het beletteren van ramen, voertuigen, enz. moet de ondergrond vuilvrij zijn, klaar voor belettering. Eventueel verwijderen van klevers, opkuisen, e.d. wordt in regie aangerekend.

9.           Voor het plaatsen van signalisatie of bestickering, moet de plaats vlot bereikbaar zijn. Opruimen, verwijderen van goederen enz… die nodig zijn om te kunnen starten, zullen worden aangerekend in regie. 

10.           Wij raden jullie aan om de door ons gepersonaliseerde kledij te onderhouden zoals wij adviseren op de fiches (zit in de doos bij elke levering). Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade door eigen verkeerdelijk gebruik. 

11 Stalen moeten in dezelfde staat worden teruggebracht. Bij schade zal dit worden aangerekend.

12.           Indien wij moeten vertrekken van een bestaand logo, dient het logo ons aangeleverd te worden in vector. Aanpassingen hieraan zullen worden aangerekend in regie. 

13.           Indien jullie zelf een ontwerp aanleveren, vragen wij de opmaakvereisten te volgen. Aanpassingen hieraan zullen worden aangerekend in regie.

14.           Clichés blijven onze eigendom. Ze worden ten minste 2 jaar bewaard vanaf hun laatste gebruik en worden daarna vernietigd.

15.           Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. 

16.           Door de ondertekening van dit contract, verklaart de klant, de verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd en deze voowaardelijk te hebben aanvaard.