PRIVACY & COOKIES BELEID

 

A.           ALGEMEEN

1.1          Wij nemen de bescherming van jouwe persoonsgegevens ernstig en leven als Belgische onderneming de Belgische en Europese regelgeving na (o.a. de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten, de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, alsook de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG/GDPR) nr. 2016/679).

1.2          A.R.D.J. bv, met maatschappelijke zetel te  9550 HERZELE, Speteveld 13., ingeschreven in het KBO onder het nummer 0887.833.773 (hierna “A.R.D.J.” en “Wij”) is de verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website https://ardj.be  (hierna ‘de Website’).

1.3          Door het gebruikt van de Website dan wel van onze sociale netwerken, aanvaard je de voorwaarden van dit Privacy & Cookies Beleid.

In het bijzonder geef je ons de ondubbelzinnige toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die hieronder in artikel B.3 worden beschreven.

Als Wij dit Privacy & Cookies beleid wijzigen, dan vermelden wij dit op deze webpagina.

B.            PRIVACY BELEID

1.                   PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de Website en van personen die zich inschrijven voor bepaalde diensten geleverd door A.R.D.J.

Deze omvatten onder meer:

a)                    Identificatiegegevens:

 

-          Naam en voornaam, adres (privé, werk), e-mailadres

-          Telefoon- of gsmnummer (privé, werk)

-          Identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, nummerplaat

-          Elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens: IP-adressen, authenticatiecodes, cookies, GPS

-          Berichten : IM-gesprekken, e-mails

 

b)                  Financiële gegevens:

 

-          Identificatie- en bankrekeningnummers, nummers van krediet- of debetkaarten, geheime codes

-          Inkomsten, bezittingen, investeringen, spaargelden

-          Schulden en uitgaven, leningen, hypotheken en andere vormen van krediet, uitkeringen, hulp, giften of subsidies

-          Bijzonderheden betreffende verzekeringen (bvb. gedekte risico’s, verzekerde bedragen) of pensioen

-          Financiële transacties, betalingsbewijzen, overzicht van betalingen

-          Beroepsactiviteiten en vergunningen

Deze gegevens deel je ons mee bij registratie op de Website of naar aanleiding van een opdracht of bestelling.

Andere gegevens worden automatisch verzameld worden via cookies om jouw kijkervaring te personaliseren: zie in dit verband onder C voor onze beleid inzake cookies.

3.            DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

· Je de diensten (of producten) aangeboden via de Website te kunnen leveren;

· Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

· Het verstrekken van informatie, het vertonen van aanbiedingen en het verzenden van e-mails, nieuwsbrieven en advertenties met aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren (inclusief informatie m.b.t. nieuwe diensten (of goederen) of nieuwe functionaliteiten of bijzonderheden van de diensten (of goederen) aangeboden door A.R.D.J., door de ondernemingen actief op onze Website of door partners);

· Het beantwoorden van vragen van de gebruikers van de Website;

· De technische administratie van de Website te beheren;

· Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website, het in kaart brengen van voorkeuren, interesses en surfgedrag (voor meer informatie i.v.m. anonieme data, zie artikel 8 hieronder (cookies)).

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van jouw toestemming. Deze toestemming is uiteraard vrij en kan je op elk moment weer intrekken.

Wij hebben jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens niet nodig:

-          indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of wanneer Wij op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen moeten nemen

-          indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust,

-          indien de verwerking noodzakelijk is om jouw vitale belangen of van een ander natuurlijk persoon te beschermen

-          indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen

-          indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde

3.3. Geen direct marketing

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@ardj.be.

3.4. Rapportering van anonieme data naar derden

Rapportering van geanonimiseerde data naar derden is toegelaten (bijvoorbeeld: naar ondernemingen die actief zijn op het platform; naar commerciële partners; naar potentiële partners; naar bedrijven die hun werknemers toegang geven tot het platform; enz.).

3.4. Ernstige overtredingen

A.R.D.J. kan je gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels of van de wet (of bij gegronde vermoedens of aanwijzingen van dergelijke overtredingen) overdragen aan de bevoegde justitiële, politionele of andere overheidsdiensten. ARDJ kan dit ook doen om de rechten of aanspraken van ARDJ of van derden te beschermen of te vrijwaren of om de veiligheid van de gebruikers van de Website, van de ondernemingen of van ARDJ zelf te beschermen of om de correcte functionering van de Website te vrijwaren.

4.            DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

5.            DOORGIFTE

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Jouw persoonsgegevens worden aan:

-          De verwerker die hier van ons instructie voor gekregen heeft

-          IT-dienstverleners

-          Groepsvennootschappen

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen;

Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen binnen de EU.

Jouw persoonsgegeven worden doorgegeven aan landen buiten de EU, meer bepaalde naar de volgende landen : ……………………………………… (nagaan of ze op de witte lijst staan, en zoniet of er een uitzondering van toepassing is)[MZ1] [K2] 

6.            RECHT VAN VERZET

Je kan je in bepaalde omstandigheden ook verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en er dus voor kiezen om hieraan niet deel te nemen. Je kan dit verzet uitoefenen door dit te melden aan info@ardj.be (met toevoeging van een kopie van je identiteitskaart).

Je kan dit recht op verzet uitoefenen in de volgende gevallen:

a)       Op grond van specifieke, bijzondere redenen voor zover de verwerking gebaseerd is op de rechtsgrond ‘taak van algemeen belang’ of ‘afweging van rechtmatige belangen’. Hieronder valt ook de profilering die op die gronden plaatsvindt. Zodra Wij jouw bezwaar hiervoor ontvangen zal de verwerking onmiddellijk gestaakt worden, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden zijn voor de verantwoordelijke of om redenen die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering,

b)      In het geval van direct marketing. Hieronder valt ook profilering voor direct marketing doeleinden. Zodra Wij jouw bezwaar ontvangen zal de verwerking worden stopgezet,

c)       In het geval van verwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Je hebt het recht om op grond van met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking. Zodra Wij jouw bezwaar hiervoor ontvangen zal de verwerking onmiddellijk gestaakt worden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang,

d)      In het geval van een individuele geautomatiseerde besluitvorming. Je hebt het recht om je te verzetten om onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (zoals profilering) gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat jou anderszins in aanmerkelijke mate treft.

 

jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@ardj.be (eveneens met toevoeging van een kopie van je identiteitskaart). Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

5.            RECHT VAN TOEGANG/INZAGE

Je hebt het recht om op elk moment inzage te vragen tot bepaalde informatie omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, zelfs wanneer Wij jou deze informatie reeds hebben meegedeeld bij de aanvang van de verwerking.

Zo kan je steeds vragen of Wij al dan niet persoonsgegevens van jou verwerken.

Indien Wij persoonsgegevens verwerken kan je ons informatie vragen over:

-          De verwerkingsdoeleinden

-          Over de betrokken categorieën van persoonsgegevens

-          Over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties)

-          Indien mogelijk, over de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen

-          Omtrent jouw recht, als betrokkene, om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden verbeterd of gewist, of dat de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens worden beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken

-          Omtrent jouw recht, als betrokkene, om klant in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

-          Over alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij jou, de betrokkene, worden verzameld, en

-          Over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip vaan profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor jou, de betrokkene.

-          De passende waarborgen die werden genomen indien jouw persoonsgegevens zouden worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, om zulke doorgifte rechtmatig te laten plaatsvinden

 

Deze informatie kan je opvragen door verzending van een e-mail aan info@ardj.be, of per brief aan het adres in artikel 1 van dit Privacy & Cookie Beleid, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Wij zullen u dan één kopie van de gevraagde informatie gratis bezorgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, dan zullen Wij jou hiervoor een administratieve kost aanrekenen.

Wanneer Wij een grote hoeveelheid gegevens betreffende jou, als betrokkene, verwerken, dan mogen Wij u voorafgaand aan de informatieverstrekking verzoeken om te preciseren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek precies betrekking heeft.

 

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ons.

5.            RECHT OP VERBETERING

Je hebt het recht om verbetering te bekomen van onjuiste persoonsgegevens.

Je kan ons dit verzoeken door verzending van een e-mail aan info@ardj.be, of per brief aan het adres in artikel 1 van dit Privacy & Cookie Beleid, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

In dezelfde zin kan je, als betrokkene, ook de vervollediging vragen van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

6.            RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Je hebt het recht, als betrokkene,  om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan een verantwoordelijke hebt verstrekt, te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.

Dit recht kan je wel enkel uitoefenen voor de gegevens die je, als betrokkene, zelf aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, en dus niet voor gegevens die de verantwoordelijke via andere kanalen heeft bekomen.

Bovendien kan je dit recht enkel uitoefenen indien:

-          De verwerking berust op jouw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, en

-          De verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht

Wij zullen jou in dat geval de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm bezorgen.

Indien dit technisch mogelijk is, kan Je ook vragen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke worden doorgezonden. Dit verplicht ons er evenwel niet toe om technisch compatibele systemen voor gegevensverwerking op te zetten of te houden.

Jouw recht op overdraagbaarheid geldt niet voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend.

De uitoefening van jouw recht mag tenslotte niet inhouden dat persoonsgegevens die je, als betrokkene, hebt verstrekt ter uitvoering van een overeenkomst, dienen worden gewist voor zover en zolang de persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst.

7.            RECHT OP BEPERKING VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Je hebt, als betrokkene, het recht om de beperking van een bepaalde verwerkingsactiviteit te verkrijgen indien:

-          Je de juistheid van de persoonsgegevens betwist (beperking gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren)

-          De verwerking onrechtmatig is en je, als betrokkene, je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

-          De verantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar je, als betrokkene, deze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

-          Je, als betrokkene, bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie boven) (beperking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de betrokkene

Eens de verwerkingsactiviteit beperkt is, mogen Wij de persoonsgegevens wel nog opslaan, maar enkel nog verwerken:

-          Met jouw toestemming als betrokkene

-          Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

-          Ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon, of

-          Om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Eu lidstaat

Naar ons keuze kunnen wij in dat geval:

-          De geselecteerde persoonsgegevens tijdelijk naar een ander verwerkingssysteem overbrengen

-          De geselecteerde gegevens voor gebruikers niet langer beschikbaar te maken

-          De gepubliceerde gegevens tijdelijk van een website halen

 

7.            RECHT OP GEGEVENSWISSING (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN)

Ongeacht de mogelijkheden die je, als betrokkene hebt in het kader van jouw recht op verzet, beperking of overdraagbaarheid, heb je ook het recht op gegevens-wissing.

Je hebt immers het recht om, zonder onredelijke vertraging, de wissing van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben te verkrijgen.

Wij zijn, als verantwoordelijke, verplicht deze persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

-          De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt werden,

-          Je trekt, als betrokkene, de toestemming waarop de verwerking berust opnieuw in, en Wij hebben geen andere rechtsgrond beschikbaar voor de verwerking

-          Je maakt, als betrokkene, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of

-          De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

-          De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het Unierecht of het recht van een EU-lidstaat, of

-          De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aan aanbod van diensten van de informatie aan kinderen

Wij zullen op dit verzoek evenwel niet ingaan indien de verwerking noodzakelijk is:

-          Het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

-          Voor het nakomen van een in het Unierecht of het recht van een EU lidstaat neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die om ons, als verantwoordelijke, rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons, als verantwoordelijke, is verleend

-          Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid

-          Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voorzover jouw verzoek de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

-          Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

9.            RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Je hebt, als betrokkene, het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wanneer je van oordeel zou zijn dat Wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet zouden nageleefd hebben.

U kan de GBA bereiken via : info@gba.be

 

7.            VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Als gebruiker van de Website ben je zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring en geheimhouding van je paswoord, toegangscode en andere inlog gegevens. Elk onzorgvuldig of onrechtmatig gebruik van deze gegevens door de gebruiker of door een derde valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ARDJ. Bij verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van deze gegevens dien je ARDJ zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop dit Privacy & Cookie Beleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit Privacy & Cookie Beleid.

C.            COOKIES BELEID

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies en contactgegevens

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Wij zijn wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@ardj.be.

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies [MZ3] 

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

· Cookie instellingen in Internet Explorer

· Cookie instellingen in Firefox

· Cookie instellingen in Chrome

· Cookie instellingen in Safari

8.6. Welke cookies gebruiken wij op de Website?

Op de Website gebruiken wij verschillende soorten cookies, meer bepaald: cookies die je voorkeurstaal bewaren; cookies die je bestellingen bewaren; veiligheidscookies; cookies die je registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren (vb. interesses in reizen, eten, ontspanning, enz.); cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van de Website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties van aanbiedingen en voordelen te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, banners, andere advertenties, enz. (reclameprofilering); enz.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

· Google Analytics cookies